Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podl’a nariadenia GDPR

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 0 ochrane fyzických osöb pri spracúvaní osobných údajov a o vol’nom pohybe takýchto údajov v zmysle článku 13 a 14 Nariadenia (d’alej len „GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (d’alej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovatel‘:

EPOX s.r.o.

Parková 25/2450 821 05 Bratislava

IČO: 46 427 104

Zaneta Tkáčová

Tel. č.: 0948 606 606

E — mail: epox@epox.sk

(d’alej len ako „Prevádzkovatel%‘)

Co je osobný údaj?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovatel’nej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovat‘ priamo alebo nepriamo, najmi na základe všeobecne použitel’ného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoriajej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Co je spracúvanie osobných údajov?

Spracúvaním osobných údajov je spracovatel’ská operácia alebo súbor spracovatel’ských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmi získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhl’adávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spösobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohl’adu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovatel‘ (Správca) nemá povinnosť vymenovat’/určit‘ Zodpovednú Osobu.

Zdroie a kategórie osobných údaiov:

Prevádzkovatel‘ spracováva osobné údaje (priamo od vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Zákonný dövod a účel spracovania :

Zákonným dövodom spracovania je:

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podl’a článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenie GDPR

Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovatel’om podl’a článku 6 ods. 1 písmeno b) Nariadenie GDPR

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovatel’a podl’a článku 6 ods. 1 písmena c) Nariadenie GDPR

Učelom spracovania osobných údajov je :

Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovatel’om. Pri objednávke služieb sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné plnenie zmluvy o dielo podl’a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakol’ko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva medzi zákazníkom a prevádzkovatel’om. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavriet‘ zmluvu či zo strany prevádzkovatel’a plnit‘ jej podmienky.

Merania návštevnosti a skvalitnenia služieb — prostredníctvom súborov cookies získavame údaje o návštevnosti našej webovej stránky, prezeraných informáciách a d’alšej aktivite na nej. Tieto údaje zbierame na základe vášho súhlasu udeleného prostredníctvom nastavení vo vašom prehliadači. Viac informácií „ Zásady používania súborov cookies”

Aby sme zachovali úplnú transparentnost‘ chceme Vás informovat‘, že posúdime správnost‘ poskytnutých osobných údajov (ak to okolnosti povol’ujú). Pri zistení nesprávnych osobných údajov alebo informácií uchovávaných v našom informačnom systéme, osobné údaje bezodkladne opravíme, obmedzíme spracúvanie alebo vymažeme.. Ak döjde k poskytnutiu takých údajov, budeme o tom informovat‘ všetky zúčastnené strany.

Zo strany prevádzkovatel’a nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR .

Doba uchovávania:

Prevádzkovatel‘ uchováva osobné údaje

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzt’ahu medzi Vami a prevádzkovatel’om a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto zmluvných vzťahov .

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovatel‘ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov

Kto je príjemca?

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohl’adu na to, či je tret’ou stranou. Za príjemcu sa nepovazuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu.

Sú osoby ktoré sa podiel’ajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy. Prevádzkovatel‘ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovatel‘ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovatel‘ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v spisovej podobe.

Prevádzkovatel‘ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby.

Vaše práva :

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom podl’a čl. 15 GDPR – Za podmienok stanovených v GDPR máte:

Právo na opravu osobných údajov podl’a čl. 16 GDPR

 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Právo na výmaz podl’a čl. 17 GDPR
 • Právo namietat‘ podl’a článku 21 GDPR
 • Právo na prenesenie osobných údajov podl’a článku 21 GDPR
 • Právo odvolat‘ súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)
 • Právo podat‘ sťažnost‘ úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

Dalej máte právo podat‘ st’ažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov

Ako mÖžete naplnit‘ svoie práva?

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokial‘ ich spracúvame, möžete nás požiadat‘ o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov. Ziadost‘ möžete podať elektronicky, na emailovú adresu epox@epox.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu: Parková 25/2450, 821 05 Bratislava

Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokial‘ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, möžete nás požiadat‘ o opravu alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresu epox@epox.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu: Parková 25/2450, 821 05 Bratislava

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás möžete požiadat‘ kedykol’vek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak: – už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli, – odvoláte svoj súhlas,

 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,
 • osobné údaje musia byt‘ vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnost‘, ak ste dieťa, príp. rodič diet’at’a, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

Právo na obmedzenie spracúvania

Möžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokial‘ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávat‘ a d’alej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov döjde, ak

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili, Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údaj ov, a to až kým neoverłme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dövodmi.

Právo na prenosnost‘ údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní l’ahko si preniest‘ údaje do inej spoločnosti. Tiež nás möžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietat‘

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch: – z dövodu nášho oprávneného záujmu,

 • vytvárania zákazníckeho profilu,
 • möžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dövody.

Ako mažete tieto práva vykonávat‘?

S Vašou žiadost’ou sa möžete na nás obrátit‘ niektorým z týchto spösobov:

písomne mailom: epox@epox.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu:

Parková 25/2450, 821 05 Bratislava

V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podat‘ st’ažnost‘ dozornému orgánu ktorým je Urad na ochranu osobných údajov na adrese Hraničná 12

820 07 Bratislava 27 Slovenská republika

Identifikačné údaje:

IČO: 36064220

DIČ: 2021685985

Sekretariát úradu:

+421 /2 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.